Välkommen på gudstjänst

Fokus för våra gudstjänster är Herrens möte med oss människor. I gudstjänsten möter Han oss genom sina gåvor i Guds ord, dopet, avlösningen (förlåtelsen) och nattvarden och vi svarar på hans kärlek genom vår bön och lovsång.

Gudstjänsterna i Stigens kyrka bygger på de alternativ i Svenska kyrkans nuvarande handbok som ligger nära den tidigare ordningen. På så vis har vi ett modernt språk, men har samtidigt behållit högmässans bibliska, tidlösa och högtidliga inriktning. Gudstjänsten förmedlar både Guds helighet och hjärtats glädje över att få upprättelse och kraft hos Jesus.

Vi använder 1986 års psalmbok och 1983 års evangeliebok, med Svenska folkbibelns översättning. Folkbibeln är översatt med övertygelsen att det är samme Ande som talar i gamla och nya testamentet och den fungerar därför väl som kyrkobibel.

Vår förkunnelse bygger på att Gud talar till oss genom bibeln. Stigens kyrka är en evangelisk-luthersk församling och har därmed Svenska kyrkans bekännelseskrifter eller konkordieboken som sin bekännelsegrund. Vi betonar betydelsen av predikan av Guds lag och evangelium. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord (Rom. 10:17). Herrens ord vänder inte tillbaka fåfängt, utan att ha verkat det han sänt ut det till (Jes 55:11). Gudstjänsten är därför det viktigaste i församlingens och kyrkans verksamhet, eftersom det är här Ordet och sakramenten skapar och bevarar tron på Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.

Vi brukar ha ett rullande schema:
• första söndagens gudstjänst avslutas med ett nattvardssamtal som förberedelse för nästföljande söndags nattvardsgång,
• andra söndagen är det högmässa med Herrens heliga nattvard,
• tredje söndagen har vi stort kyrkkaffe.

Under fastetiden har vi passionspredikningar (kortare gudtjänster där olika moment i Jesu väg mot Golgata kors behandlas) och under övriga delen av kyrkoåret ordnas bibelstudier, katekesstudier och kyrkodagar.